Posts tagged urbanizmus
Restless Cities: Lessons from Central Europe (EN)

Táto publikácia sumarizuje celoročný tréningový program pražskej kancelárie nadácie Heinricha Bölla zameraného na pochopenie politických aspektov územného plánovania v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Skladá sa zo štyroch tematických kapitol, ktoré ponúkajú úvod do každej témy, krátke texty vybraných pozvaných odborníkov, názory účastníkov a kľúčové poznatky o udržateľnosti a politike. Autori a autorky
nie sú len odborníci a odborníčky, ktorí prispeli k tréningovému programu, ale aj samotní účastníci a účastníčky programu, ktorí tak zdieľajú svoje poznatky a názory. Dúfame, že táto kniha pomôže čitateľom porozumieť neviditeľným vzťahom, v ktorých sa urbanistické plánovanie presúva z oblasti odborných znalostí - do oblasti politickej činnosti. Dúfame tiež, že bude čitateľov inšpirovať k ďalšiemu politickému vzdelávaniu a angažovanosti.

Edičná spolupráca: Zdeňka Lammelová

Klient: Heinrich Boll Stiftung, ev Prague office

Publikované: jeseň 2018

ISBN: 978-80-907076-9-6

Read More
Participatívny prieskum potrieb verejnosti, Panenská, Bratislava (SK)

Na rozdiel od mnohých participatívnych procesov, ktoré sa dejú u nás či v zahraničí a odohrávajú sa v miestach, kde komunita neexistuje, je Panenská a jej okolie sociálne mimoriadne vyspelou oblasťou​. Komunita na Panenskej a v okolí má prehľad o dianí na ulici a vyžaduje informovanosť a možnosť reálne ovplyvniť život na ulici. Participatívny proces je ideálnym riešením pre pripomienkovanie nielen jednotlivých návrhov ulíc, ale aj jedinečnou možnosťou zamyslieť sa nad dlhodobejšou víziou oblasti ako takej.

Výsledkom procesu bude Manuál riešenia verejných a uličných priestorov v zóne Panenská-Podjavorinskej a okolie, ktorý zadefinuje kvalitu verejného priestoru a nastaviť metodiku tvorby verejných priestorov v tejto rezidenčnej časti Starého Mesta. Manuál prinesie základné priestorové a materiálové pravidlá a princípy tvorby prepojených uličných profilov. Tieto pravidlá stanovia limity, ale aj možnosti jednotlivých priestorov. Ďalšou fázou procesu môže byť konkrétne spracovanie rekonštrukcie Panenskej.

Spolupráca: PUNKT, občianske združenie

Klient: Bratislava - Staré Mesto

Publikované: jar 2018

Read More
Jako navrhnout férově sdílené město, Praha (CZ)

V strednej Európe, architektonická prax a urbanistické plánovanie zvyčajne dobre slúži zdravým a ekonomicky aktívnym ľuďom. Keď ale vezmeme do úvahy demografiu, pracovne a ekonomicky aktívni ľudia tvoria o trochu viac ako polovicu obyvateľov našich miest. Seniori, mladí pod 18 rokov tvoria zvyšok. Trendy tiež ukazujú, že naša populácia starne. A keď k tomu pridáme ešte optiku pohlavia a etnického pôvodu, skupiny užívateľov sa zásadným spôsobom líšia. Každá z nich má iné potreby.

Ako vytvoríme mesto, ktoré ponúka férové dieľanie každému?

Ako navrhnúť férovo zdieľanej mesto? prináša 8 jednoduchých podmanivých príbehov hrdinov a hrdiniek, ktorí predstavujú jednotlivé skupiny užívateľov mesta. Fiktívny architektonický pár, Sofia a Erik, vás prevedú príbehom dievčaťa, rodiča, staršej ženy, postaršieho páru, detí a ďalších návštevníkov rôznych priestorov mesta. Príbehy upozorňujú na každodenné situácie, v ktorých existujúci univerzálny dizajn môže byť významnou prekážkou. Zároveň ponúkajú riešenie, ako uvedomelý design významne prispieva ku kvalite mestského života, a to bez dodatočných nákladov. Táto publikácia je venovaná architektom, architektkám, urbanistom, urbanistkám, politikom, političkám a širšej verejnosti so záujmom o plánovanie miest. Dúfame, že poskytne hlbšie pochopenie vplyvu dizajnu na náš bežný život. Snáď sa pri čítaní tiež pobavíte a budete ju ďalej šíriť.

Publikácia vytvorená v spolupráci s pražskou kancelárii Nadácie Heinricha Bolla je venovaná architektom, urbanistom, politikom, antropológom a širšej verejnosti so záujmom o urbanizmus. Dúfame, že poskytne hlbšie pochopenie vplyvu dizajnu v našom každodennom živote. Snáď sa pri čítaní tiež pobavíte a budete ju ďalej šíriť.

Klient: WPS Prague, pražská kancelária nadácie Heinricha Bölla

Vydané: Január 2017

Publikáciu si zdarma stiahnete z tejto stránky

Read More
Koncepční studie Dvořákovo Nábřeží - Na Františku, Praha (CZ)

Cieľom koncepčnej štúdie bola revitalizácia vltavského brehu - Na Františku, tak aby sa stalo opäť miestom pre príjemné a bezpečné trávenie času. Projekt hľadal rovnako odpoveď na otázku, ako rekonštruovať miesto s tak bohatou históriou. Počas procesu participácie s miestnymi vlastníkmi sa nám podarilo odhaliť niekoľko súkromných investícií, ktoré sa stali katalyzátorom koordinačnej štúdie a formulovania udržateľnej vízia Dvořákovho nábrežia. Táto štúdia zefektívni súčasné a budúce investície týkajúce sa verejných priestranstiev súkromných aj verejných aktérov. 

Autorský kolektív: Milota Sidorová, Jan Kadlas, Petr Návrat

Klient: Institut plánování a rozvojě hl. města Praha

Vydané: Apríl 2016

Read More
Hledání vize pro Mlýnský Ostrov, Pardubice (CZ)

V spolupráci s teamom ONplan Lab som sa podieľala na tvorbe a prevedení komplexného participatívneho procesu, ktorý hľadal víziu a stratégiu pre Mlynský ostrov v Pardubiciach. Územie je charakteristické veľkými kontrastami - od ikonického Gočárovho mlynu, cez upadajúcu pekárensku výrobu až po populárny, nedávno rekonštruovaný park Na Špici. Zástupcovia mesta predpokladajú, že ide o územie, ktoré sa bude v budúcnosti transformovať a rozhodli sa vizionársky pripraviť regulačný plán, ktorý by bránil nekoordinovanému zastavaniu. Proces zahŕňal prieskum vlastníkov, participáciu, výskum a publikáciu a organizáciu architektonického workshopu. 

Štúdia sa stala povinným podkladovým materiálom pre súťažné architektonické teamy.

Spolupráca: Petr Návrat, ONplan Lab

Klient: ONplan lab, The City of Pardubice

Autorský kolektív: Petr Návrat, Milota Sidorová, Katarína Vankušová

Vydané: jeseň 2016

Read More
Socioekonomická štúdia Obchodnej ulice, Bratislava (SK)

Sociálno-ekonomická štúdia Obchodnej ulice je prvá svojho druhu na Slovensku. Pomáha identifikovať kľúčové problémy a potenciály tejto historicky dôležitej nákupnej destinácie. Štúdiu zadalo občianske združenie Obchodná ulica a okolie, ktoré spája vlastníkov podnikov, majiteľov budov a ďalšie zainteresované strany s cieľom vytvoriť dlhodobú víziu a koordinovanú koncepciu ulice a zlepšovania podmienok pre podnikanie v centre Bratislavy,

Výskum spája kvalitatívne a kvantitatívne metódy založené na rozhovoroch s viac ako 120 podnikmi a poskytuje prehľad o ekonomických a sociálnych aspektoch ulice s cieľom informovať a riadiť jeho budúcu transformáciu. Zapojenie vizuálnej interpretácie kľúčových štatistík dopĺňajú etnografické profily vybraných obchodov, ktoré zachytávajú ľudí a miestny charakter tohto dynamicky sa meniaceho mestského priestoru. Audit verejného priestoru, jeho využitia a pohybov v ňom pomáha vytvoriť si holistický obraz potenciálu ulice.

Napriek rýchlo sa meniacim maloobchodným trendom a novým urbanistickým vývojom, ktoré ovplyvňujú mesto, štúdia odhaľuje, že Obchodná ulica má dobrú základňu a realistický potenciál pre pozitívnu transformáciu. Zistenia ukazujú odolnosť voči nákupným centrám, ktoré sa od 90. rokov agresívne rozšírujú po Bratislave a silne ovplyvňujú všeobecné spotrebiteľské návyky. Skutočnosť, že takmer polovica obchodov na Obchodnej ulici je nezávislá, je práve jej konkurenčnou výhodou oproti generickej ponuke a zážitku, ktoré ponúkajú nákupné centrá.

Obsah a priestorová rozmanitosť maloobchodnej ponuky je avšak často negatívne interpretovaná prostredníctvom formálnej nekonzistentnosti, nedostatku parkovania alebo nedostatku zelene. Paradoxne, rozmanitosť, integrácia a dobrá dostupnosť verejnej dopravy sú základnými kvalitatívnymi parametrami pre dlhodobú udržateľnosť tohto jedinečného miesta.

Spolupráca: Marko & Placemakers

Autorský team: Petra Marková, Milota Sidorová, Igor Marko

Publikované: november 2015

Read More
Praxe městsých částí v začleňování veřejnosti do plánování města, Praha (CZ)

Štúdia hodnotí informovanosť a využívanie metód a nástrojov participácie verejnosti v mestských častiach v Prahe. Ide o dôležitý výskumný materiál pre Manuál participácie v Prahe, ktorý sa neskôr publikoval a stal sa záväzným dokumentom v urbanistickej praxi MČ Prahy. Cieľom štúdie bolo zmapovanie existujúceho know-how mestských častí a identifikácia potrieb zamestnancov a politikov, tak, aby mohla byť participácia praktizovaná správne. Hodnotiaca štúdia zmapovala začiatočný stav, keď sa medzi mestskými časťami uplatnila iba realtívne malá prax ohĺadne participácie. Výsledok prispieva k efektívnejšiemu plánovaniu strategických dokumentov. V budúcnosti bude vhodným ukazovateľom pre ďalšie hodnotenia a evaluácie.

Autorský kolektív: Martina Macáková, Milota Sidorová, Petr Návrat

Klient: Institut plánování a rozvojě hl. města Praha

Publikované: August 2015

Read More
Katalytický vplyv trhovísk na verejné priestranstvá, Nitra (SK)

Dizertačná práca skúma dopady trhov na verejné priestoranstvá. V prvej časti mapuje vývoj trhov a trhovisk, premeny na tržnice, éry úpadku a návrat do mestského priestoru vo forme blších a farmárských trhov.  Práca sleduje úlohu trhov ako katalytických elementov sociálneho a ekonomického života. Vo svojej metodológii skúma charakteristiky 18 trhov v Prahe a Berlíne s cieľom zachytiť charakteristiky úspešného trhu.

Dizertačná práca sa zameriava sa tri prípadové štúdie trhov vo verejných priestranstvách rôznych vlastností (nám. Jiří z Poděbrad, Praha, Kollwitz Platz, Berlín a Svatoplukovo námestie, Nitra). V teoretickej časti dizertačná práca tiež zavádza definíciu a princípy katalytického dizajnu ako spôsob plánovania mesta s dôrazom na vyvíjajúci sa proces v čase a priestore.

V súvislosti s touto problematikou kladie autorka tieto otázky: Čo definuje úspešný trh? Ako môžu trhy ovplyvňovať spoločenský a ekonomický život vo verejných priestoroch a naopak, ako môžu verejné priestory ovplyvniť trhové kvality? Môže vysokokvalitný verejný priestor zvýšiť pozitívne vplyvy trhov? Ako môžu mestskí dizajnéri, krajinní architekti a urbanisti kreatívne využiť prvok trhu pri obnove miest v komplexných a dlhodobých plánovacích stratégiách?

Klient: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Publikované: apríl 2014

Read More
Ulice - O strom více, Praha 7 (CZ)

Aké sú prínosy stromov na uliciach a čo potrebujete urobiť, ak chcete zasadiť o jeden viac na Prahe 7? Túto publlikáciu som editovala a fundraisovala počas môjho pôsobenia v reSITE. Prepojila som miestne kultúrne inštitúcie v MČ Praha 7 - BIO OKO, Alfréd ve Dvore, urbanACT, Coll Coll a spoločne sme pripravili manuál, ktorý zhrnie všetky dôležité fakty, ktoré potrebujete vedieť, ak sa rozhodnete pre zasadenie stromu (na ulici). Kniha obsahuje architektonický návrhs výsadby stromu pred populárnym kino BIO OKO (Letná, Praha 7).

Autorský kolektív: Milota Sidorová, Lucie Roubalová, Martin Gaberle, Marie Davidová, Kristof Hanzlík, Marek Prokupek, Tomáš Hajek, Petr Navrat, Ladislav Bakay

Publikované: Máj 2013

Publikáciu si prezriete tu:

Read More