Posts tagged praha
Restless Cities: Lessons from Central Europe (EN)

Táto publikácia sumarizuje celoročný tréningový program pražskej kancelárie nadácie Heinricha Bölla zameraného na pochopenie politických aspektov územného plánovania v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Skladá sa zo štyroch tematických kapitol, ktoré ponúkajú úvod do každej témy, krátke texty vybraných pozvaných odborníkov, názory účastníkov a kľúčové poznatky o udržateľnosti a politike. Autori a autorky
nie sú len odborníci a odborníčky, ktorí prispeli k tréningovému programu, ale aj samotní účastníci a účastníčky programu, ktorí tak zdieľajú svoje poznatky a názory. Dúfame, že táto kniha pomôže čitateľom porozumieť neviditeľným vzťahom, v ktorých sa urbanistické plánovanie presúva z oblasti odborných znalostí - do oblasti politickej činnosti. Dúfame tiež, že bude čitateľov inšpirovať k ďalšiemu politickému vzdelávaniu a angažovanosti.

Edičná spolupráca: Zdeňka Lammelová

Klient: Heinrich Boll Stiftung, ev Prague office

Publikované: jeseň 2018

ISBN: 978-80-907076-9-6

Read More
Koncepční studie Dvořákovo Nábřeží - Na Františku, Praha (CZ)

Cieľom koncepčnej štúdie bola revitalizácia vltavského brehu - Na Františku, tak aby sa stalo opäť miestom pre príjemné a bezpečné trávenie času. Projekt hľadal rovnako odpoveď na otázku, ako rekonštruovať miesto s tak bohatou históriou. Počas procesu participácie s miestnymi vlastníkmi sa nám podarilo odhaliť niekoľko súkromných investícií, ktoré sa stali katalyzátorom koordinačnej štúdie a formulovania udržateľnej vízia Dvořákovho nábrežia. Táto štúdia zefektívni súčasné a budúce investície týkajúce sa verejných priestranstiev súkromných aj verejných aktérov. 

Autorský kolektív: Milota Sidorová, Jan Kadlas, Petr Návrat

Klient: Institut plánování a rozvojě hl. města Praha

Vydané: Apríl 2016

Read More
Miesta bližšie k mestám, Praha (CZ)

Kreatívne a kultúrne odvetvia sa stali skutočným motorom mestskej ekonomiky v mnohých európskych mestách. Múzeá, divadlá, coworkingové, výstavné priestory sa teraz zdržiavajú v tzv brownfieldoch. Prostredníctvom fyzickej revitalizácie sa kultúra teraz dostáva do priameho priesečníka s urbanistickým plánovaním. Tieto budovy sú teraz novými centrami kultúrneho a spoločenského života.

V súčasnosti iba v Prahe existuje viac ako 108 brownfieldov. Zo strany kreatívnych kolektívov alebo jednotlivcov zároveň rastie dopyt po cenovo dostupných pracovných priestoroch . Objavuje sa tu neuralgický bod, kde sa spája aktivita zdola s tvorbou politík. Zároveň už poznáme niekoľko efektívnych nástrojov na reguláciu týchto priestorov - reguláciu nájmu, finančnú podporu alebo podporu medzisektorových projektov.

Ako môže byť znovuobsadenie brownfieldov tvorivými kolektívmi prospešná pre rozvoj mesta? Aké kroky by mali kreatívci uskutočniť? Ako pristupovať k riadeniu, financovaniu a uzatváraniu zmlúv? Aký druh komunikácie / spolupráce by bol najúčinnejší medzi aktérmi? Sú existujúce a vznikajúce tvorivé zoskupenia schopné navzájom spolupracovať? Ako môže kolektív dodávať vysoko kvalitný program popri neraz náročnej správe budovy?

Autori: Milota Sidorová, David Kašpar

Klient: festival 4 + 4 dni v pohybe, Praha

Read More
Praxe městsých částí v začleňování veřejnosti do plánování města, Praha (CZ)

Štúdia hodnotí informovanosť a využívanie metód a nástrojov participácie verejnosti v mestských častiach v Prahe. Ide o dôležitý výskumný materiál pre Manuál participácie v Prahe, ktorý sa neskôr publikoval a stal sa záväzným dokumentom v urbanistickej praxi MČ Prahy. Cieľom štúdie bolo zmapovanie existujúceho know-how mestských častí a identifikácia potrieb zamestnancov a politikov, tak, aby mohla byť participácia praktizovaná správne. Hodnotiaca štúdia zmapovala začiatočný stav, keď sa medzi mestskými časťami uplatnila iba realtívne malá prax ohĺadne participácie. Výsledok prispieva k efektívnejšiemu plánovaniu strategických dokumentov. V budúcnosti bude vhodným ukazovateľom pre ďalšie hodnotenia a evaluácie.

Autorský kolektív: Martina Macáková, Milota Sidorová, Petr Návrat

Klient: Institut plánování a rozvojě hl. města Praha

Publikované: August 2015

Read More
Ulice - O strom více, Praha 7 (CZ)

Aké sú prínosy stromov na uliciach a čo potrebujete urobiť, ak chcete zasadiť o jeden viac na Prahe 7? Túto publlikáciu som editovala a fundraisovala počas môjho pôsobenia v reSITE. Prepojila som miestne kultúrne inštitúcie v MČ Praha 7 - BIO OKO, Alfréd ve Dvore, urbanACT, Coll Coll a spoločne sme pripravili manuál, ktorý zhrnie všetky dôležité fakty, ktoré potrebujete vedieť, ak sa rozhodnete pre zasadenie stromu (na ulici). Kniha obsahuje architektonický návrhs výsadby stromu pred populárnym kino BIO OKO (Letná, Praha 7).

Autorský kolektív: Milota Sidorová, Lucie Roubalová, Martin Gaberle, Marie Davidová, Kristof Hanzlík, Marek Prokupek, Tomáš Hajek, Petr Navrat, Ladislav Bakay

Publikované: Máj 2013

Publikáciu si prezriete tu:

Read More