Posts tagged bratislava
Shared Cities Atlas (EN)

Shared Cities Atlas uplatňuje nový globálny model zdieľania architektúry a verejnej sféry v situáciach špecifických pre podmienky siedmych stredoeurópskych miest. Mapovaním súčasných trendov zdieľania v prípadových štúdiách kontextualizujeme tento jav vo výskumných prácach, esejách a fotografiách.

Myšlienky „práva na mesto“, spoločných zdrojov alebo mestských obyčajov “, ktoré reprezentujú súčasný architektonický diskurz ilustrujú posun paradigmy smerom k perspektíve zdieľania. V „shared cities“ sa dôraz kladie na právo prerobiť mestá ako formu mestskej sociálnej zmluvy so špecifickým kreatívnym alebo kritickým programom. Atlas predstavuje tvorivé formy zdieľania založené na idealistických pozíciách a kolektívnych akciách - nové prístupy k zdieľaniu priestorov a architektúry, skúsenosti a vedomosti, informácií alebo kolektívnej histórie.

Read More
Participatívny prieskum potrieb verejnosti, Panenská, Bratislava (SK)

Na rozdiel od mnohých participatívnych procesov, ktoré sa dejú u nás či v zahraničí a odohrávajú sa v miestach, kde komunita neexistuje, je Panenská a jej okolie sociálne mimoriadne vyspelou oblasťou​. Komunita na Panenskej a v okolí má prehľad o dianí na ulici a vyžaduje informovanosť a možnosť reálne ovplyvniť život na ulici. Participatívny proces je ideálnym riešením pre pripomienkovanie nielen jednotlivých návrhov ulíc, ale aj jedinečnou možnosťou zamyslieť sa nad dlhodobejšou víziou oblasti ako takej.

Výsledkom procesu bude Manuál riešenia verejných a uličných priestorov v zóne Panenská-Podjavorinskej a okolie, ktorý zadefinuje kvalitu verejného priestoru a nastaviť metodiku tvorby verejných priestorov v tejto rezidenčnej časti Starého Mesta. Manuál prinesie základné priestorové a materiálové pravidlá a princípy tvorby prepojených uličných profilov. Tieto pravidlá stanovia limity, ale aj možnosti jednotlivých priestorov. Ďalšou fázou procesu môže byť konkrétne spracovanie rekonštrukcie Panenskej.

Spolupráca: PUNKT, občianske združenie

Klient: Bratislava - Staré Mesto

Publikované: jar 2018

Read More
Socioekonomická štúdia Obchodnej ulice, Bratislava (SK)

Sociálno-ekonomická štúdia Obchodnej ulice je prvá svojho druhu na Slovensku. Pomáha identifikovať kľúčové problémy a potenciály tejto historicky dôležitej nákupnej destinácie. Štúdiu zadalo občianske združenie Obchodná ulica a okolie, ktoré spája vlastníkov podnikov, majiteľov budov a ďalšie zainteresované strany s cieľom vytvoriť dlhodobú víziu a koordinovanú koncepciu ulice a zlepšovania podmienok pre podnikanie v centre Bratislavy,

Výskum spája kvalitatívne a kvantitatívne metódy založené na rozhovoroch s viac ako 120 podnikmi a poskytuje prehľad o ekonomických a sociálnych aspektoch ulice s cieľom informovať a riadiť jeho budúcu transformáciu. Zapojenie vizuálnej interpretácie kľúčových štatistík dopĺňajú etnografické profily vybraných obchodov, ktoré zachytávajú ľudí a miestny charakter tohto dynamicky sa meniaceho mestského priestoru. Audit verejného priestoru, jeho využitia a pohybov v ňom pomáha vytvoriť si holistický obraz potenciálu ulice.

Napriek rýchlo sa meniacim maloobchodným trendom a novým urbanistickým vývojom, ktoré ovplyvňujú mesto, štúdia odhaľuje, že Obchodná ulica má dobrú základňu a realistický potenciál pre pozitívnu transformáciu. Zistenia ukazujú odolnosť voči nákupným centrám, ktoré sa od 90. rokov agresívne rozšírujú po Bratislave a silne ovplyvňujú všeobecné spotrebiteľské návyky. Skutočnosť, že takmer polovica obchodov na Obchodnej ulici je nezávislá, je práve jej konkurenčnou výhodou oproti generickej ponuke a zážitku, ktoré ponúkajú nákupné centrá.

Obsah a priestorová rozmanitosť maloobchodnej ponuky je avšak často negatívne interpretovaná prostredníctvom formálnej nekonzistentnosti, nedostatku parkovania alebo nedostatku zelene. Paradoxne, rozmanitosť, integrácia a dobrá dostupnosť verejnej dopravy sú základnými kvalitatívnymi parametrami pre dlhodobú udržateľnosť tohto jedinečného miesta.

Spolupráca: Marko & Placemakers

Autorský team: Petra Marková, Milota Sidorová, Igor Marko

Publikované: november 2015

Read More